Geri Dön

TARIM REFORMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN   02.04.2010 - 17:12:27

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu'na dayanılarak Bakanlar Kurulunun 27/12/1992 tarih ve 92/3780 sayılı kararı ile Edirne ili, İpsala İlçesi, Sultan Beldesi, Uygulama Alanı olarak ilan edilmiştir.
Uygulama Bölgesi içinde kalan tarım toprakları, toprağı kendisinin işleyeceğini ve çiftçilik yapacağını taahhüt eden az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerine dağıtılacaktır.
Arazi Dağıtımından yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları ve belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
A- Dağıtımdan yararlanmak isteyenlerde aranacak şartlar;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Mümeyyiz olmak,
c) Aile reisi olmak,
d)Toprak Dağıtılacak yerde ikamet ediyor olmak.
e) Bedeni noksanlığı bulunanlar ile 65 yaş üzerinde olanların, çiftçilik yapmaya mani halinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Uygulama alanı ilan edilmeden önce Devletçe verilen arazi ile uygulama alanı ilan edildikten sonra sahibi olduğu araziyi satmak, hibe etmek vb. herhangi bir sebeple elden çıkarmamış olmak. Miras yoluyla intikal üzerine, mirasçıların işletme bütünlüğünü temin etmeye yönelik olarak kendi aralarında yapılan devirler hak sahibi olmaya engel değildir. Ancak hak sahibi olan mirasçıların topraklandırılmalarında devredilen arazi miktarları dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
g) Kendisi, eşi ve reşit olmayan çocuklarının toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak normunun altında olmak,
h) Kanunun 24.maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.
ı) Geçimini esas olarak çiftçilik yaparak sağlamakla birlikte tarımda sigortalılık dışında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen bazı sosyal haklardan yararlanacak şekilde bir yıl içersinde 120 günden fazla, 4956 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerini değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması ve bu Kanunlara geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanuna göre ise ilk defa Sigortalı olanların o yıl içinde 8 aydan, daha sonraki yıllarda 120 günden, yeniden sigortalı olanların ise 120 günden fazla sigortalı pırımı ödenmemiş olmaları,
Bunlar Uygulama Yönetmeliği açısından Devlete ait bir sosyal güvenlik kuruluşunun mensubu sayılmazlar. Bu madde de belirtilen hüküm toprak dağıtım ilanından tapu tesciline kadar olan sure için aranır.
B) Beyannamelerin temini, doldurulması ve eklenecek belgeler.
Dağıtımdan yararlanmak isteyenlerin, usulüne uygun olarak tanzim edecekleri toprak talep beyannamesi ve eklerini 60 günlük ilan süresi içerisinde Tarım Reformu Edirne Bölge Müdürlüğünde bulunan ilgili Haksahibi Tespit ve Dağıtım Komisyonuna vermesi gerekmektedir.
Toprak Talep Beyannameleri
1- Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir.
2- Beyannamenin; talepte bulunanlarla ilgili bölümü müracaat sahibi tarafından doldurulacaktır. Beyan sahibi, kendisi, eşi ve reşit olmayan çocuklarının Bölge içinde veya dışında bulunan arazisinin tamamını beyanında belirtmek zorundadır.
3- Beyanname ekinde verilen form dilekçe, ilgili kısımlarının Nüfus Müdürlüğü/Memurluğu, Tapu Sicil Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü/Mal Müdürlüğünce doldurulması ve tasdiki sağlanacaktır.
4- Beyanname sahibi tarafından doldurulan bölümün doğruluğu Muhtar ve ihtiyar Kuruluna tasdik ettirilecektir.
5- Toprak talebinde bulunan; Nüfus cüzdan fotokopisi, Cumhuriyet Savcılığından Sabıkasızlık kaydı, İkamet belgesi, tahsil durumu, SSK ve BAĞKUR üyesi olup olmadığına dair belge, zirai eğitim durumunu, traktör ve zirai ekipman durumunu ve sahip olduğu konut ve tarım işletmesi binalarını gösterir belgeleri (Tapu Belgesi) de ekleyerek ilgili Haksahibi Tespit ve Dağıtım Komisyonuna alındı makbuzu karşılığı teslim edecektir.
6- Beyanname ekinde ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler dağıtım ilan süresi içerisinde teslim edilir. Bu süre dışında ibraz edilen belgeler dikkate alınmaz.
Zorunlu hallerde; toprak talebinde bulunanların Kanuni ve iradi mümessilleri de, talepte bulunacakların adına Toprak Talep Beyannamesi verebilir.
Ancak bu durumu belgelendiren evrakı da talep formuna eklemek zorundadırlar.
Toprak Dağıtım İlan tarihinden sonra aile reisinin ölümü halinde, eşinin toprak dağıtımımdan faydalanabilmesi için, ölüm tarihinden itibaren 45 gün içinde Toprak Talep Beyannamesi vermesi gerekmektedir.
Toprak talep beyannameleri ve ekleri P.T.T. aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak Bölge Müdürlüğüne gönderilebilir. PTT'deki gecikmeler veya başka sebeplerle ilan süresi bittikten sonra Bölge müdürlüğüne intikal eden Toprak Talepleri dikkate alınmaz. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler; uygulamanın hangi safhasında olursa olsun hak sahipliğinden düşürülecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.